Myndighet Företag och Organisation

  • Vill ni att era tjänster ska kunna användas av alla oberoende av om de har funktionsnedsättning eller inte?
  • Vill ni anställa eller behålla anställda med hörselnedsättning eller talsvårigheter?

Det är viktigt för organisationer att tänka på att inkludera dessa i planeringen av servicelösningar och digitalisering. Det är också viktigt att ha en arbetsplats som inkluderar alla.Vi hjälper er. Vi har många års erfarenhet i området e-kommunikation och kan hjälpa er att ta fram hållbara lösningar som hjälper er att uppnå mål enligt Agenda 2030: Ingen ska lämnas utanför.

Arbetshjälpmedel

För anställda finns att tillgå och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hjälper till. Vi kan anlitas för arbetsplatsutredning om så önskas.
Läs mer här…

Inkluderande digital infrastruktur

Det är smart att välja tillgängliga och inkluderande digitala systemlösningar redan från början. När det redan finns en statliga förmedlingstjänster för bild- och texttelefoni, kan det vara viktigt att ha lösningar som fungerar ihop med dessa vid inköp och upphandling. Exempel på lösningar:

  • Drop-in med autotextning på plats.
  • Autotextning på hembesöket: hemtjänst eller hemsjukvård
  • Automattexta telefonsamtal via er hemsida utan att ni behöver göra stora ändringar i sin arkitektur, exemplet 1177
  • Ring en teckenspråkstolk: Regioner och tolkföretag kan erbjuda tolkning på distans (Video Remote Interpreting, VRI).
  • Flerpartsamtal-RingDirekt: Koppla in en teckenspråkstolk automatiskt i ett samtal
  • Tillgänglig kundtjänst för alla: Självklart är målet att vem som helst ska kunna ringa in oavsett funktion. Men vi har också målet att ha en dövblind i kundtjänst. Med våra lösningar är detta inte långt borta. Läs mer här…
  • Nationell förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni (Video Relay Sevice- VRS): T-Meeting levererar denna typ av lösning till NAV i Norge.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kunskap kring användarna

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med hörselskadade, döva, dövblinda och personer med talsvårigheter. Vi kan tekniken, har arbetet med tolkning själva och forskar kring hur man kan kombinera olika typer av hjälpmedel. Vi lär er också hur ni använder förmedlinstjänsterna för bild- och texttelefoni som är öppna dygnet runt. Se Föreläsningar…

Tillsammans digitaliserar vi Sverige tryggt och säkert

Schrems II-domen från juli 2020 fastställde att överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES-området, endast får ske om landet kan garantera en hög skyddsnivå för uppgifterna. Personer med funktionsnedsättning är extra skyddsvärda. Våra lösningar klarar detta. Tillsammans med vår strategiska partner Europea i Malmö AB/T-Meeting har vi levererat tillgängliga, säkra, pålitliga samt anpassade kommunikationslösningar till statliga myndigheter, regioner och kommuner i mer än 20 år.

Vi utbildar era experter

Att få kommunikation att fungera i allmänhet och i synnerhet när teknik är inkopplat är ofta komplext. Våra seniora experter som har unik kompetens inom området elektronisk kommunikation för hörselnedsatta, döva, dövblinda och personer med talsvårigheter. De kan föreslå enklast möjliga lösning inom området inkluderande telefoni och digitala kommunikationslösningar på distans och på plats.

Lidol har upphandlade avtal i sveriges regioner

Vi är återförsäljare av T-Meetings unika produkter sedan 2013. Vi har hjälpt hörselskadade, döva och dövblinda i 20 år. Först med klassisk bild- och texttelefoni. Sedan 2018 finns TERA som gör att allt fler får tillgång till inkluderande telefoni och stöd i möten. Visionen med T-Meeting har från starten varit att alla har rätt att kommunicera på lika villkor.