Nyheter

Delaktighetsmodellen för Komplett Kommunikation

I samband med konferensen Komplett Kommunikation lanserade Lidol en delaktighetsmodell som vi mappade mot Komplett kommunikation.

Användaren är i centrum. Vad vi gör förhåller sig till detta utifrån viktiga faktorer för delaktighet. Modellen hjälper oss att tala kring vad som behövs för att få med alla i välfärdssamhället. Den stöttar också en förståelse för hur vi kan ta ansvar och vilka komponenter som är viktiga i ett förändringsarbete.

Vi jobbar ständigt med förbättringar och välkomnar återkoppling på modellen.

———————————————————————————–

Komplett Kommunikation 2018

Två samordnade konferenser inom området Komplett Kommunikation:
Dag 1: Likvärdig elektronisk kommunikation i ett samhälls- och användarperspektiv
Dag 2: Fördjupning inom teknik och användande av T-Meetings produkter
Konferenserna kan besökas var för sig men kan också ses som en helhet

Komplett Kommunikation 4:e oktober
AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation

Lidol är arrangör för konferensen Komplett Kommunikation. Här samlas inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar och civilsamhälle för att adressera viktiga frågor inom området.

  • Hur ser framtidens elektroniska kommunikationstjänster ut?
  • Får vi med alla på resan och vad innebär delaktighet?
  • Vilka tillgänglighetskrav finns för elektronisk kommunikation och i arbetslivet?
  • AI & Digitalisering som möjliggörare.

Tillgänglighet är en viktig del av att skapa delaktighet. I digitalisering och val av teknik för välfärdsutveckling är det viktigt att utgå ifrån människans behov. Av hållbarhetsskäl är det också viktigt att återanvända erfarenheter, kunskaper och standarder som vi fått tack vare tidigare arbete. Att designa för det extrema gör allt bättre för alla. På så sätt kan vi ge alla möjlighet till den plattform som är viktigast av alla: God Kommunikation.

Talare

Med. Dr Lars Lindsköld, Portföljägare  i Sweper,  SWElife  
Vad innebär AI och var kan AI  göra skillnad?

Dr. Andreas Dobrescu, Tudorkliniken 
Videobesök – Vi digitaliserade för att kunna nå alla

Tuomas Sola, Gruppchef, Folkpensionsanstalten (FPA), Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Distanstolkningsservice för personer med funktionsnedsättning i Finland

Lisa Åström, Intressepolitisk strateg, Sveriges Dövas Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett dövperspektiv.

Alf Lindberg, Ombudsman tillgänglighetsfrågor, Hörselskadades Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett hörselperspektiv.

Karin Eklund, Semcon, Head of UX / Avdelningschef för digital design och användarupplevelser
Design för alla i en modern tid.

Faruk Tairi, VD och grundare av T-Meeting med ursprung som språktolk
Demokratisk AI. Vem ska ha kontroll över AI som används i välfärden?

Moderatorer
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet
Paul Buckrell, Internationell auktoritet inom området förmedlingstjänster. F.d. Regulatory Advisor på Consultel Associates Ltd, Nya Zeeland.

– Komplett kommunikation för alla –

T-Meetingdagen
5:e oktober

T-Meeting anordnar sedan 2015 årligen internationella konferenser inom området Komplett Kommunikation. Här samlas samlar beslutsfattare, förskrivare, tekniker, pedagoger verksamma inom stat, kommun, landsting – samt brukarorganisationer, företag, forskare och andra berörda. Vi lär av varandra.

  • Här presenteras produktnyheter från T-Meeting
  • Omvärldsbevakning, internationell status
  • Workshops, teknisk fördjupning

T-Meeting är en bro mellan den vanliga Telekomvärlden och Komplett Kommunikation. Kvalitet och nytta för användarna är det viktigaste. Det är självklart att ligga steget före inom teknikutveckling och digitalisering. I och med TERA och AI- Artificiell Intelligens, som lanserades under 2017 så accelererades utvecklingen. C4-plattformen och TERA gör att myndigheter och andra aktörer blir tillgängliga för både medarbetare och allmänhet.

Talare

Max Tairi, Styrelseordförande  och grundare av T-Meeting
Vår vision, vad vi åstadkommit hittills samt presentation av T-Meetingdagen.

Sasa Radulovic, tekniskt ansvarig för NAV- Norges statliga bildtelefoniförmedling
Utveckling i framkant för att nå Komplett Kommunikation
NAV är världsledande inom bildtelefoniförmedling (VRS/VRI) och texttelefoni för döva, hörselskadade och dövblinda.

Paul Buckrell, Internationell koordinator, T-Meeting
Världsläget inom Komplett kommunikation. Var befinner sig olika länder på mognadstrappan och varför. Vad driver de som vill mer?

Faruk Tairi, VD och grundare T-Meeting
Lansering och demonstration av T-Meetings allra senaste nyheter.

Efter lunch blir det workshoppar

Workshop 1
Teknikfördjupning och användning av T-Meetings produkter.

Workshop 2
Vilka problem behöver lösas i framtiden?
Framtida förmedlingstjänster, distanstolkning och AI tjänster.

Moderatorer
Fredrik Forsberg, Grundare av Lidol som verkar för förbättrade välfärdstjänster och spridning av ny teknik och smidiga arbetssätt
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet

Efter lunch blir det workshoppar

Workshop 1
Teknikfördjupning och användning av T-Meetings produkter.

Workshop 2
Vilka problem behöver lösas i framtiden?
Hur skapar vi tillgänglighet i hela samhället?
Framtidens myndigheter, förmedlingstjänster, distanstolkning och AI-tjänster.

Moderatorer
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet
Fredrik Forsberg, Grundare av Lidol som verkar för förbättrade välfärdstjänster och spridning av ny teknik och smidiga arbetssätt

– We make it possible! –

Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö
Dag 1: torsdag 4 okt. 9:30-16:30   och    Dag 2: fredag 5 okt.  9:00-15:30
Anmälan: Snarast till konferens@lidol.se  Maximalt 60 deltagare!
Pris: 1 dag: 2000kr / 2 dagar 2500kr / 2 dagar samt middag kvällen 4:e okt: 3000kr
Priserna inkluderar fika och lunch
(priserna är exklusive moms, och gäller fram till 7/9, därefter ökar priset 50%)

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik